Kdo jsme

Jsme společenství věřících lidí z Brna a okolí, kteří vyznávají Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. Scházíme se při pravidelných bohoslužbách a nejsme omezení vnější formou církevní organizace nebo hierarchie.

Hlavou Církve a její nejvyšší autoritou je Ježíš Kristus. Naše víra a poznání vychází výhradně z Bible, která je Bohem zjeveným Slovem, daným člověku a Církvi. Jako místní sbor – církev – se podřizujeme Bohem stanovenému řádu. Fungování sboru je dáno principy popsanými v Bibli, v Novém zákoně.

Sbor je z hlediska vystupování v občanské společnosti právnickou osobou evidovanou u Ministerstva kultury podle zákona o církvích (odkaz na Výpis z rejstříku MK) a je součástí společenství sborů sdružených v Křesťanských sborech. Nejsme závislí na státní podpoře a nepobíráme od státu žádné dotace.

Posláním našeho společenství je oslavovat Boha a zvěstovat evangelium všem lidem.

Rádi se s kýmkoli setkáme při našich pravidelných bohoslužbách. Vstup je volný a každý je srdečně zván a vítán.

Čemu věříme

Věříme, že Bůh

 • je jediný Vládce celého vesmíru a je duchovní Bytost
 • je svatý a dokonalý, stálý, neměnný a věčný
 • Bůh má tři podstaty – Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch Svatý
 • Stvořil celý svět, celou přírodu a také člověka
 • Nesnáší hřích
 • Miluje hříšníka a touží po osobním vztahu s člověkem

Věříme, že Ježíš Kristus

 • Je Boží Syn se všemi charakteristikami Pána Boha
 • Byl počat z Ducha svatého a narodil se z panny
 • Byl a je Bůh, ale byl i člověk se základnými znaky člověka
 • Na Zemi žil dokonalý život bez hříchu
 • Třetí den po ukřižování ho Bůh Otec vzkřísil z mrtvých
 • Bůh Otec ho poslal na Zem v lidském těle, aby tu zemřel za  hříšné lidi. Skrze tuto smrt mohou lidi získat odpouštění a mohou být přijati mezi Boží lid
 • Jeho oběť očišťuje před Bohem od hříchu ty, kteří v Něj věří
 • jednou si přijde pro svou Církev a vezme ji k sobě
 • je jediná cesta k Bohu Otci

 

Věříme, že Duch svatý

 • Je osobou
 • Dává schopnost porozumět Božímu Slovu
 • Dává duchovní dary věřícím lidem
 • Prostřednictvím věřících lidí promlouvá k světu a usvědčuje jej z hříchu
 • Inspiroval a vedl pisatele k sepsání Bible

Věříme, že Církev

 • Patří Bohu, který je její hlavou
 • Není dílem lidské organizace
 • Vstup do Církve je osobní víra v oběť Ježíše Krista
 • Čeká na druhý příchod Ježíše Krista

Věříme, že Bible

 • Je Božím Slovem
 • Je nezměnitelná, nezaměnitelná a neomylná kniha
 • Je to soubor knih Starého a Nového zákona, který je úplný a nelze k němu nic dalšího dodávat
 • Obsahuje pravidla pro život Božího lidu, plán spasení i nástin naši budoucnosti

Kdo nás vede

Podle Nového zákona je každý místní sbor – církev – podřízen Bohem danému vedení a řádu. Duchovní odpovědnost za sbor a jeho vedení je svěřena starším sboru. „Starší“ je označení pro skupinku bratrů (můžu), kteří jsou do této služby povolání Bohem, a splňuji předpoklady zapsané v Bibli a jsou také přijatí i samotným sborem. Starší jsou služebníci celého místního sboru. Jsou ve službě závislí na Kristu v jeho autoritě.

Úkolem starších zejména je:

 • Vedení sboru a odpovědnost za něj před Bohem i před státem
 • Duchovní vyučování
 • Péče o sbor i o jednotlivé věřící
 • Modlitební stráž

V současné době koná službu Starších těchto sedm bratrů:

 • Aleš Drbal
 • Petr Jahůdka
 • Miloš Kašparec
 • Petr Libánský ml.
 • Jakub Lofítek
 • Miloš Rauš
 • Rostislav Zeman

Kdo spravuje sbor

Každý věřící je vybaven mnoha dary a povolám ke službě. Každý věřící má dar k budování Církve a ke službě druhým.
V našem sboru se jednotlivý věřící zapojují do služby dle míry svých obdarování, svých schopností a možností a hlavně dle rozpoznání Božího vedení a autority.

Přehled služeb

 • Provoz bohoslužeb a shromáždění - organizace průběhu, hudební doprovod a vedení zpěvu, ozvučení, příprava hlavního sálu, přisluhování u Památky Páně, …
 • Výchova dětí a mládeže - vedení Besídek – děti od 1-12 let; vedení Dorostu (Poutníci) – děti od 12-17 let; vedení Mládeže – mladí lidé od 17 let
 • Evangelizace – organizace evangelizačních bohoslužeb, duchovní práce ve věznicích
 • Správa sborového domu – správa nemovitosti a její úklid
 • Finance – vedení účetnictví
 • Informovanost sboru – mluvčí sboru, redakce sborového časopisu, prodej a distribuce křesťanské literatury a periodik, administrace webových stránek sboru
 • Jednání s okolím – statutární orgán sboru
 • Vystupování sboru navenek - mediální prezentace


Sborová rada

Sborová rada se skládá z osob zodpovědných za jednotlivé úseky sborové práce, statutárních zástupců a starších sboru. Sborová rada má nejvýše 15 členů, v současnosti je to 12 lidí. Sborová rada se schází k pracovním poradám zpravidla jedenkrát měsíčně, a to po středečním biblickém shromáždění. Členy Sborové rady mohou být i sestry. Účast ve Sborové radě není vnímána jako funkce, ale je sepjata se službou ve sboru. Chceme, aby ti, kteří pracují, také nesli odpovědnost a též mohli o věcech rozhodovat. Sborové radě dává důvěru celý sbor na sejití nazvaném „Shromáždění sboru“.