12.10.2019 Drbal Aleš

Úvod do tématu konference, Jan 16,1

12.10.2019 Kucharczyk Petr

První svod - Eva a žádostivost - Genesis 3, 6; Jakub 1, 14 – 15

12.10.2019

Tělesné pokušení a Pán Ježíš - Matouš 4, 1 – 11

12.10.2019 Boháč Pavel

Co jsou tělesné svody? Galatským 5, 19 – 21, Tělesný svod - smilstvo - 1. Tesalonickým 4,3 - 5; Matouš 5, 27-28

12.10.2019 Vopalecký Jan

Nenápadná plíživost svodu, Ga 5,16-21 (Duch x tělo, soma x sarx...)

12.10.2019

Modlářství – 2. Letopisů 28,23 Je to aktuální i dnes?

12.10.2019 Ouzký Karel

Falešné učení

12.10.2019 Havlíček Tomáš

Přátelství se světem

12.10.2019 Herold Neklan

Snaha zapadnout, nelišit se - Římanům 12,2, Nebezpečí odpadnutí, utrpení, pronásledování - Mt 13,21; Matouš 26:31-33

12.10.2019 Pípal Vladimír

Pohodlí, zkoušky - Jakub 1,2-4; 1. Petrova 1,7-8