Křesťanský sbor Brno

Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.

Kdo jsme

Jsme společenství věřících lidí z Brna a okolí, kteří vyznávají Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. Scházíme se při pravidelných shromážděních a jako místní církev s vlastní správou nejsme omezeni vnější formou církevní organizace nebo hierarchie.

Hlavou Církve a její nejvyšší autoritou je Ježíš Kristus. Naše víra a poznání vychází výhradně z Bible, která je Bohem zjeveným Slovem, daným člověku a Církvi. Jako místní sbor – církev se podřizujeme Bohem stanovenému vedení a řádu. Fungování sboru je dáno principy popsanými v Novém zákoně.

Sbor je z hlediska vystupování v občanské společnosti právnickou osobou evidovanou u Ministerstva kultury podle zákona o církvích (odkaz na Výpis z rejstříku MK) a je součástí společenství sborů sdružených v Křesťanských sborech. Nejsme závislí na státní podpoře a nepobíráme od státu žádné dotace.

Posláním našeho společenství je oslavovat Boha a skrze životy jednotlivých věřících v moci Ducha svatého sloužit a zvěstovat evangelium všem lidem.

Rádi se s kýmkoliv setkáme při našich pravidelných shromážděních. Vstup je volný a každý je srdečně zván.