Jsme společenství věřících lidí z Brna a okolí, kteří vyznávají Ježíše Krista jako svého Pána a Spasitele. Scházíme se při pravidelných bohoslužbách a nejsme omezení vnější formou církevní organizace nebo hierarchie.

Hlavou Církve a její nejvyšší autoritou je Ježíš Kristus. Naše víra a poznání vychází výhradně z Bible, která je Bohem zjeveným Slovem, daným člověku a Církvi. Jako místní sbor – církev – se podřizujeme Bohem stanovenému řádu. Fungování sboru je dáno principy popsanými v Bibli, v Novém zákoně.

Sbor je z hlediska vystupování v občanské společnosti právnickou osobou evidovanou u Ministerstva kultury podle zákona o církvích (odkaz na Výpis z rejstříku MK) a je součástí společenství sborů sdružených v Křesťanských sborech. Nejsme závislí na státní podpoře a nepobíráme od státu žádné dotace.

Posláním našeho společenství je oslavovat Boha a zvěstovat evangelium všem lidem.

Rádi se s kýmkoli setkáme při našich pravidelných bohoslužbách. Vstup je volný a každý je srdečně zván a vítán.