Křesťanský sbor Brno

Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.

Kdo spravuje sbor

Bible nezná rozdělení věřících na duchovní a laiky. Každý věřící je Bohem vybaven (má dar pro určitou službu) a povolán ke službě. Duchovní dary udílí věřícím Duch Svatý dle svého uvážení a každý věřící má alespoň jeden k budování Církve a ke službě druhým.
V našem sboru se proto jednotliví věřící zapojují do práce a služby podle míry svých obdarování, rozpoznání Božího vedení a pod autoritou starších sboru. Protože jsme poměrně velký sbor, je třeba také zajistit fungování řady služeb.

Přehled služeb podle jednotlivých úseků sborové práce

1. Provoz shromáždění
Do této oblasti spadají následující služby:
 • Organizace průběhu shromáždění
 • Hudební doprovod
 • Ozvučení sálu, nahrávání, obsluha techniky
 • Otevírání a příprava sálu
 • Vítání u dveří
 • Přisluhování u Památky Páně
 • Vedení při společném zpěvu
 • Organizace společných obědů
2. Výchova dětí a mládeže
Do této oblasti spadají následující služby:
3. Evangelizace
Služebníci z této oblasti organizují evangelizační sejití a jiné aktivity:
4. Správa sborového domu
Tento úsek služby zahrnuje:
 • Vlastní správu domu
 • Starost o zajištění fungování elektriky, topení, přísunu vody
 • Úklid
5. Finance
Více informací o financích sboru obsahuje článek Hospodaření sboru.
Tento úsek služeb obnáší:
 • Vedení účetnictví
 • Péči o pokladnu a práci s hotovostí
 • Počítání sbírek
 • Případný interní audit hospodaření a vedení účetnictví
6. Informovanost sboru
Do této oblasti sborová práce patří:
 • Služba mluvčích sboru
 • Redakce sborového časopisu
 • Prodej křesťanské literatury
 • Distribuce periodik
 • Starost o evangelizační letáky ve sboru
 • Péče o webové stránky sboru
7. Jednání navenek
Právní jednání navenek vykonává statutární orgán sboru – dva odpovědní zástupci.

Ve sboru pracujeme týmově. Aby jednotlivé služby byly koordinovány a též k řešení celé řady dalších praktických otázek spojených se životem sboru, vytvořili jsme před několika lety tzv. „Sborovou radu“.

Sborová rada

Sborová rada se skládá zpravidla ze dvou osob zodpovědných za jednotlivé úseky sborové práce (odpovědné osoby) a nejvýše dvou dalších starších sboru. Sborová rada má nejvýše 15 členů, v současnosti je to 12 lidí. Sborová rada se schází k pracovním poradám zpravidla jedenkrát měsíčně, a to po středečním biblickém shromáždění. Členy Sborové rady mohou být i sestry. Účast ve Sborové radě není vnímána jako funkce, ale je sepjata se službou ve sboru. Chceme, aby ti, kteří pracují, také nesli odpovědnost a též mohli o věcech rozhodovat. Sborové radě dává důvěru celý sbor na sejití nazvaném „Shromáždění sboru“.