Křesťanský sbor Brno

Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.

Kdo nás vede

Podle Nového zákona je každý místní sbor (církev) podřízen Bohem ustanovenému vedení a řádu. Duchovní odpovědnost za sbor a jeho vedení, včetně péče o jednotlivé věřící, je svěřena starším sboru. „Starší“ je označení pro skupinu mužů – bratrů, kteří jsou do služby starších povolávání Božím Duchem, splňují předpoklady zapsané v Bibli a jsou také rozpoznáváni samotným sborem. Biblický model vedení sboru je týmové vedení kvalifikovanými, Bohem ustanovenými muži.

Starší nejsou žádní funkcionáři či hodnostáři, ale služebníci celého sboru. Starší jsou ve své službě závislí na Kristu, od kterého odvozují svoji autoritu.

Starší sboru

Úkolem starších je zejména:
 • vedení sboru a zodpovědnost za něj
 • vyučování věřících Božímu Slovu
 • ochrana sboru před falešným učením – duchovní strážci
 • pastýřská péče o jednotlivé věřící
 • modlitby za nemocné, pomoc potřebným členům sboru
V současné době koná službu starších těchto šest bratrů (v abecedním pořadí):
 • Mgr. Aleš Drbal,
 • Petr Jahůdka
 • Miloš Kašparec
 • Petr Libánský ml.
 • Ing. Miloš Rauš
 • Rostislav Zeman
Starší sboru se scházejí k pravidelným poradám a modlitbám každou středu ve sborovém domě od 17.00 hod. do 17.45 hod. a dle potřeby v něděli odpoledne k probírání sborových záležitostí. Věk současných starších sboru je mezi 42 až 62 roky.
Vedle starších ve sboru pracuje řada dalších služebníků, kteří mají na starosti konkrétní činnosti. Jejich přehled najdete pod odkazem Kdo spravuje sbor.