Křesťanský sbor Brno

Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.

Besídka

Nedělní besídka je určena pro děti asi od 3 do 12 let. Probíhá v době biblického shromáždění, tzn. v neděli 10.15–11.15 hodin, poslední neděli v měsíci (kromě října a prosince) 9.30–10.45 hod.
O letních prázdninách besídka není.

Verše pro školní rok 2018–2019

A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa.
Ezechiel 36,26
Vložím vám do nitra svého ducha; učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich.
Ezechiel 36,27

Já však, Hospodine, důvěřuji tobě, pravím: Ty jsi můj Bůh.
Žalm 31,15

Já jsem Hospodin, tvůj Bůh. Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
Exodus 20,2–3

Odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.
Efezským 4,32

Odhoďme tedy lež a každý říkejme jeden druhému pravdu.
Efezským 4,25

Co člověk zaseje, to také sklidí.
Galatským 6,7

Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít sám sebe.
2.Timoteovi 2,13

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej.
Přísloví 3,5

Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
Matouš 5,5

Jste-li Kristovi, jste potomstvo Abrahamovo a dědicové toho, co Bůh zaslíbil.
Galatským 3,29