Křesťanský sbor Brno

Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.

Vedení při společném zpěvu

Jedním ze způsobů, jak vyjádřit vděčnost a úctu našemu živému Bohu, jsou chvály - písně oslavující Ježíše Krista. Činíme tak, na základě výzvy v Bibli: „Promlouvejte k sobě navzájem v žalmech, chvalozpěvech a duchovních písních; svým srdcem zpívejte a hrajte Pánu.“ (Efezským 5,19). V duchovních písních či chválách reagujeme na spásu, kterou nám Bůh ve svém Synu - Ježíši Kristu daroval. Zpěv duchovních písní a chval byl nedílnou součástí života církve už od jejího počátku. Po téměř dvou tisíci letech máme stejnou touhu i my.

V této oblasti slouží několik týmů, které doprovází a vedou společný zpěv během našich setkávání. Při nedělních setkáních u Památky Páně je společný zpěv doprovázen klavírem. V této službě se střídá skupinka 4 bratří a sester. Při společných středečních setkáních u studia Bible, se při vedení společenství věřících při zpěvu střídají dvě skupiny hudebníků a zpěváků. Zpěvem a hraním na nástroje sloužíme také při jiných setkáních a akcích. V současnosti tvoříme dvě skupiny, které dohromady čítají 12 lidí (zpěv, klavír, kytary, perkuse).

 

PÍSNĚ

Při společných setkáních zpíváme písně ze sborového zpěvníku Píseň nového života nebo „zďovky“ – to jsou nové písně, které se učíme, a protože nejsou v našich zpěvnících, tak jejich text při společném zpěvu promítáme na zeď.

Zďovky, které se učíme a zpíváme

Výběr „zďovek“ k Památce Páně