Křesťanský sbor Brno

Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu.

Čemu věříme

Ve vztahu k Bohu věříme, že Bůh:

 • je jediný svrchovaný Vládce celého vesmíru
 • je duchovní Bytost
 • stvořil celý svět, všechny živé tvory a také člověka
 • je svatý a dokonalý
 • je trojjediný – Bůh Otec, Bůh Syn a Bůh Duch svatý, přesto jde stále o jednu Bytost
 • je věčný, nemá počátek ani konec
 • je stálý a neměnný ve svém charakteru
 • nesnáší hřích, ale miluje hříšníka
 • touží po osobním vztahu s člověkem

Ve vztahu k Ježíši Kristu věříme, že Ježíš Kristus:

 • je Boží Syn se všemi Božskými atributy
 • Otec ho poslal, aby vzal na sebe lidské tělo a zemřel na zemi za hříšné lidi, aby v Něm mohli získat odpuštění a přijetí do Božího lidu
 • byl počat z Ducha svatého, narodil se na zemi z panny
 • byl na 100% Bůh, ale zároveň i na 100 % člověk
 • žil na zemi dokonalý život bez hříchu
 • třetí den po ukřižování ho Otec vzkřísil z mrtvých
 • je svrchovanou Hlavou Církve
 • jednou si přijde pro svou Církev a vezme ji k sobě
 • jeho oběť očišťuje před Bohem od hříchu ty, kteří v něj věří
 • je jediná cesta k Bohu Otci

Ve vztahu k Duchu svatému věříme, že Duch svatý:

 • je osobou, nikoli pouze „silou“
 • dává lidem porozumět Božímu Slovu
 • rozděluje duchovní dary věřícím
 • promlouvá k světu prostřednictvím věřících a usvědčuje z hříchu
 • inspiroval a vedl jednotlivé pisatele Bible

Ve vztahu k Církvi věříme, že Církev:

 • je jediná, patří Kristu, který je její Hlavou
 • zahrnuje všechny, kdo uvěřili, věří a též uvěří ve spásnou oběť Ježíše Krista
 • se do ní můžeme dostat jen z milosti, z Božího povolání, a jeho přijetím vírou
 • není dílem lidské organizace
 • čeká na příchod svého Spasitele

Ve vztahu k Bibli věříme, že Bible:

 • je Božím Slovem, a svědčí o Boží existenci
 • soubor svatých knih Starého a Nového zákona je úplný, nelze k nim nic dodávat
 • žádná lidská kniha či učení není s ní srovnatelná
 • je závaznou autoritou pro Boží lid
 • zjevuje člověku plán spasení
 • je nezměnitelná a neomylná